اجرای سازه های فلزی

پل عابر پیاده

ساختمان با اسکلت فلزی

ابنیه فنی فلزی

از سرفصل فعالیت های این شرکت می باشند که شرح آن بهمراه نمونه هایی از پروژه های اجرا شده، در زیر آمده است.

پل عابر پیاده: مهندسی، ساخت و اجرای پل عابر پیاده
ادامه