ماسه شوی

 

انواع ماسه شوی ها شامل

ماسه شوی حلزونی

 

از تولیدات این شرکت می باشند که شرح هر یک بهمراه نمونه هایی از محصولات تولید شده در زیر آمده است.

 

ماسه شوی حلزونی : این ماسه شوها در طرحهای تک و دو حلزون در طولهای ۷ تا ۹ متر  عرضهای
ادامه